REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO https://r.pl/

Obowiązuje od dnia 17.02.2024 r.

I. Definicje

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego i Aplikacji Mobilnej.

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Aplikacja Mobilna – aplikacja mobilna Operatora o nazwie Rainbow Tours, przez którą można uzyskać dostęp do Serwisu.
 2. Urządzenie – urządzenie, na którym można zainstalować Aplikację Mobilną, a zwłaszcza smartfon lub tablet,
 3. Call Center - jednostka organizacyjna Operatora świadcząca usługę doradztwa w zakresie wyboru i dokonywania czynności formalnych związanych z rezerwacją imprezy turystycznej. Godziny pracy oraz dane kontaktowe do Call Center są podane w Serwisie.
 4. Konto –  konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 5. Opinia – opinia Klientów o imprezach turystycznych lub jakości usług świadczonych z wykorzystaniem Serwisu. Szczegółowe informacje na temat warunków wystawiania Opinii, w tym sposobu wystawiania Opinii przez Użytkownika, późniejszej weryfikacji i moderacji treści Opinii oraz zgłaszania treści nielegalnych zawartych w Opiniach zawiera Regulamin dodawania Opinii dostępny pod linkiem: https://r.pl/do-pobrania/dokumenty/opinie/Zgłoszenie_opinii_regulamin_dodawania_opinii.pdf Regulamin dodawania Opinii stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Impreza Turystyczna (Impreza) – połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach (zwana dalej „Ustawą”).
 7. Usługa Turystyczna - jest to:
  1. przewóz pasażerów,
  2. zakwaterowanie w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów,
  3. wynajem pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych,
  4. inna usługa świadczona podróżnym, która nie stanowi integralnej części usług wskazanych w lit. a-c powyżej.
 8. Ogólne Warunki Uczestnictwa (OWU) - określone przez Operatora zasady i warunki korzystania z usług przez niego świadczonych stanowiące integralną część Umowy o świadczenie usług turystycznych (Umowy) wraz z sekcją Przeczytaj koniecznie.
 9. Operator (Biuro)– Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 270 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178650, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 725-18-68-136., telefony: 42-680-38-51, 801-310-801, email: callcenter@r.pl
 10. Płatność – opłata za wszystkie usługi wskazane przez Użytkownika i zestawione w Rezerwacji.
 11. Płatność Online - płatność za pomocą sieci Internet, zainicjowana bezpośrednio w Systemie Rezerwacji w procesie składania Zamówienia, lub zainicjowana przez pracownika Call Center na żądanie Użytkownika. Płatność online jest realizowana za pośrednictwem systemów płatniczych podmiotów zewnętrznych specjalizujących się w obsłudze płatności elektronicznych, których zadaniem jest inicjacja procesu płatności w systemie informatycznym banku lub operatora karty płatniczej Użytkownika, weryfikacja realizacji płatności i przesłanie jej potwierdzenia lub odrzucenia do Systemu Rezerwacji.
 12. Przeczytaj Koniecznie – jest to uzupełnienie informacji podanych w OWU.
 13. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną realizowanych w ramach Serwisu, dostępny pod adresem: https://r.pl/regulamin.
 14. Rezerwacja - posiadająca unikalny numer sprawa, tworzona w Systemie Rezerwacji na podstawie kryteriów wyboru Imprezy oraz danych osobowych Uczestników podanych przez Użytkownika w Zamówieniu. Numer Rezerwacji jest tworzony na potrzeby Biura i nie jest tożsamy z numerem rezerwacji w liniach lotniczych, hotelach itp.
 15. Portal – stronę główną znajdującą się pod adresem https://r.pl/ oraz jej podstrony, przez które można uzyskać dostęp do Serwisu.
 16. Serwis – serwis Operatora, do którego można uzyskać dostęp poprzez Aplikację Mobilną lub Portal. Jednym z komponentów Serwisu jest System Rezerwacji.
 17. System Płatności Online – zespół usług internetowych, umożliwiających Użytkownikowi dokonanie Płatności na rzecz Operatora.
 18. System Rezerwacji - internetowy system rezerwacji Imprez turystycznych udostępniony Użytkownikowi w Serwisie, umożliwiający wyszukanie imprez o zadanych parametrach i w żądanych terminach. Wejście do Systemu Rezerwacji jest oznaczone „Rezerwuj” lub „Zablokuj miejsce na […] h 
 19. Termin Płatności – termin, w którym należność Użytkownika wobec Operatora, związana z zakupem Imprezy Turystycznej, powinna znaleźć się na rachunku bankowym Operatora, lub odnotowana w Systemie Płatności Online jako wykonana.
 20. Termin Ważności Rezerwacji Wstępnej – termin, do którego Użytkownik może potwierdzić udział w imprezie turystycznej przez zawarcie Umowy , wg zasad określonych w OWU.
 21. Podróżny (Uczestnik) – każdy, kto chce zawrzeć Umowę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie Umowy zawartej w zakresie stosowania Ustawy.
 22. PB jednoosobowy – osoba fizyczna zawierająca ze Operatorem umowę bezpośrednią związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, 
 23. Umowa o udział w imprezie turystycznej (Umowa) – umowa dotycząca imprezy turystycznej jako całości lub, jeżeli impreza turystyczna jest realizowana na podstawie odrębnych umów, wszystkie umowy obejmujące poszczególne usługi turystyczne w ramach tej samej imprezy turystycznej.
 24. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające podróżnemu lub przedsiębiorcy turystycznemu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 25. Użytkownik – osoba uzyskująca dostęp i korzystająca z Serwisu za pomocą Portalu lub Aplikacji Mobilnej.
 26. Zamówienie – ogół danych, niezbędnych do Rezerwacji lub Rezerwacji Wstępnej Imprezy, przesłany przez Użytkownika do Operatora za pośrednictwem Systemu Rezerwacji, poczty email na adres skrzynki pocztowej Operatora, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie lub telefonicznie, za pomocą pracownika Call Center.
 27. Wyszukiwarka Opinii – narzędzie służące do wyszukiwania informacji w opiniach klientów, którego wyniki są prezentowane w oparciu o subiektywne opinie innych klientów Operatora.

II. Postanowienia ogólne

 1. Każdy Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Akceptacja jego warunków stanowi wiążącą zgodę Użytkownika na świadczenie mu usługi przez Operatora na zasadach w nim przewidzianych.
 2. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w Aplikację Mobilną lub oprogramowanie Portalu, naruszenie ich bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa danych.
 3. Zabronione jest dodawanie do Serwisu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, czyli naruszających przepisy prawa, zasady współżycia społecznego lub dobra osobiste osób trzecich.

III. Warunki techniczne korzystania z Aplikacji Mobilnej oraz Portalu

 1. Do korzystania z Serwisu za pośrednictwem Portalu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczający jest dostęp do Internetu oraz standardowy system operacyjny i aktualna wersja standardowej przeglądarki internetowej.
 2. Do zainstalowania Aplikacji Mobilnej i korzystania z Serwisu za jej pośrednictwem konieczne jest spełnienie przez Urządzenie następujących warunków technicznych:
  1. system operacyjny Android w wersji 4.1 lub wyższej albo system operacyjny iOS w wersji 8 lub wyższej,
  2. dostęp do Internetu.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Użytkownika, w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Użytkownika.
 4. Do prawidłowego korzystania z Aplikacji Mobilnej wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w Urządzeniu. Pliki cookies służą m.in. do monitorowania działań oraz dostosowania ustawień Użytkownika do jego potrzeb i w celach statystycznych.
 5. Możliwe jest skasowanie plików cookies poprzez odpowiednie opcje dostępne w Urządzeniu, komputerze lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce.

IV. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników usług, które polegają na umożliwieniu im m.in.:
  1. stworzenia Konta w Serwisie,
  2. zainstalowania Aplikacji na Urządzeniu,
  3. korzystania z możliwości udostępnionych za pośrednictwem Serwisu, a zwłaszcza możliwości:
   1. Zapoznania się z dokumentami związanymi z zawarciem Umowy m.in. OWU wraz z sekcją Przeczytaj Koniecznie, Warunkami Ubezpieczenia Podróżnego oraz Standardowym Formularzem Informacyjnym;
   2. Przejścia do Systemu Rezerwacji;
   3. Sprawdzenia rozkładu lotów oraz rozkładu jazdy autokarów;
   4. Sprawdzenia adresów i danych kontaktowych biur Operatora;
   5. Przesłania wiadomości do Operatora za pomocą formularza kontaktowego;
   6. Zapoznania się z ofertą turystyczną Operatora;
   7. Wyszukania ofert Imprez organizowanych przez Operatora według podanych przez Użytkownika kryteriów;
   8. Zgłoszenia chęci otrzymywania informacji o aktualnych promocjach oraz innych informacji, w tym informacji handlowych za pomocą wiadomości email;
   9. Zapoznania się z opisem katalogowym Imprez;
   10. Przedstawienia kalkulacji cen;
   11. Dokonania Rezerwacji Wstępnej;
   12. Dokonania Rezerwacji wraz z wprowadzeniem danych uczestników;
   13. Dokonania Płatności;
   14. Dodawania Opinii o Imprezach;
   15. Zawierania Umów;
   16. Wyszukiwarki Opinii;
   17. Zarządzania Umową za pośrednictwem panelu klienta;
   18. Dołączenia do programu lojalnościowego Operatora i zarządzania uczestnictwem w nim;
   19. Korzystania z możliwości zapewnianych uczestnikom programu lojalnościowego Operatora.
 2. Serwis jest dostępny 24h na dobę oraz 7 dni w tygodniu.
 3. Szczegółowe warunki zawarcia Umowy  uczestnictwa w imprezie turystycznej w szczególności: płatności, praw i obowiązków Uczestników, reklamacji, rezygnacji z imprezy turystycznej lub zmiany terminu określone są w OWU wraz z sekcją Przeczytaj Koniecznie

V. Newsletter

 1. Operator umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach oraz informacji na temat oferty Operatora, przewoźnika i innych partnerów handlowych za pomocą wiadomości email.
 2. Aby otrzymywać informacje, o których mowa powyżej, Użytkownik musi wyrazić zgodę przez bezpośrednią rejestrację na jednym z formularzy subskrypcji w Serwisie. Informacje w ramach subskrypcji będą wysyłane dopiero po potwierdzeniu woli ich otrzymywania przez kliknięcie odpowiedniego odnośnika w wiadomości email informującej o rejestracji adresu email Użytkownika (tzw. double opt-in).
  Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z otrzymywania informacji w ramach subskrypcji, przez:
  1. Kliknięcie odpowiedniego odnośnika w treści wiadomości email,
  2. Przesłanie wiadomości email z żądaniem zaprzestania wysyłania określonych informacji do Call Center.
  3. Skorzystanie z formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.

VI. Założenie Konta

 1. Z zastrzeżeniem funkcjonalności wskazanych w punkcie IV ust.1 lit. c. ppkt 17), 18) i 19 Regulaminu, które wymagają założenia Konta, korzystanie z pozostałych funkcjonalności Serwisu może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.
 2. W celu skorzystania za pośrednictwem Serwisu z funkcjonalności zarządzenia Umową, która została zawarta bez logowania na Konto, Użytkownik powinien zalogować się do Konta i dodać rezerwację do swojego Konta.
 3. Osoba chcąca zawrzeć ze Operatorem umowę o założenie Konta powinna kliknąć zakładkę „Panel Klienta”, służącą do logowania się na Konto, która jest dostępna w górnej części stron Sklepu, a następnie kliknąć „Chcę założyć konto”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Operatora skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta. Konto można założyć również podczas dokonywania Rezerwacji.
 4. Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: adres e-mail oraz hasło.
 5. Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym,a zwłaszcza danych innych osób niż Użytkownika lub danych nieprawdziwych.
 6. Kliknięcie przycisku „Załóż konto” albo sfinalizowanie dokonywania Rezerwacji połączonego z zakładaniem Konta, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Operatora i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Operatora, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego punktu. Z tą chwilą między Operatorem a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta.
 7. Operator zaleca, by Użytkownik przechowywał swoje dane do logowania w Serwisie w taki sposób, by żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 8. Użytkownik po zalogowaniu się do swojego Konta ma możliwość zmiany wykorzystywanego przez siebie hasła.
 9. Status Użytkownika zalogowanego może także uzyskać wykorzystując dane z Facebook’a, konta Google lub konta Apple dla potrzeb procesu logowania. W tym celu, Użytkownik powinien kliknąć na odpowiedni przycisk, który znajduje się w Aplikacji oraz Portalu i podać dane wykorzystywane do logowania się w Facebook’u, koncie Google lub koncie Apple.
 10. Jeżeli Klient jest Konsumentem albo PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu VI. Punkcie 6 Regulaminu.
 11. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o założenie Konta, Użytkownik powinien poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (złożonego na przykład pocztą elektroniczną na adres Operatora podany w postanowieniu I. punkcie 9 Regulaminu).
 12. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o założenie Konta, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 13. Umowa o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 14. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia e-mailem na adres callcenter@r.pl, lub w inny sposób.
 15. Operator może wypowiedzieć umowę o założenie Konta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:
  1. otwarta zostanie likwidacja Operatora,
  2. Operator podejmie decyzję o zakończeniu działania Serwisu, w szczególności z uwagi na ekonomiczną nieopłacalność dalszego prowadzenia Serwisu.
 16. Wypowiedzenie powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w procesie zakładania Konta.
 17. Operator może wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy: Użytkownik naruszył postanowienie Punktu II ust. 1-3 Regulaminu lub postanowienie VI. punktu 4-5 Regulaminu. Wypowiedzenie powinno zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany w procesie zakładania Konta.

VII. Warunki zawarcia Umowy

 1. Treści prezentowane na stronach Serwisu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 2. Złożenie Rezerwacji przez Użytkownika nie jest jednoznaczne z zawarciem Umowy nawet, jeżeli Użytkownik dokonał wpłaty. Użytkownik wypełniając zgłoszenie składa do Biura propozycję zawarcia Umowy na wskazaną przez siebie imprezę, która to propozycję Biuro może zaakceptować, lub odrzucić. Biuro może wysłać potwierdzenie otrzymania zgłoszenia jednak nie jest ono jednoznaczne z akceptacją propozycji zawarcia Umowy przez Biuro.
 3. Zawarcie Umowy następuje każdorazowo po:
  1. Zapoznaniu się Uczestnika z ofertą zawartą w materiałach wskazanych powyżej.
  2. Podpisaniu Umowy uczestnictwa (w imieniu własnym i pozostałych uczestników).
  3. Wpłaceniu zaliczki (20% w przypadku zakupu wycieczek w promocji zawartej w nowych katalogach lub 30% na pozostałe wyjazdy). Nie dopuszcza się możliwości wpłacenia wyższej kwoty niż wskazano powyżej do 31 dni przed wyjazdem.
 4. Zawarcie Umowy może nastąpić na jeden z poniższych sposobów:
  1. Online;
  2. Za pośrednictwem poczty email na adres skrzynki pocztowej Biura;
  3. Korespondencyjnie na adres Biura;
  4. W salonie sprzedaży Biura
 5. Użytkownik otrzymuje kopię lub potwierdzenie zawarcia Umowy o udział w imprezie turystycznej w postaci papierowej lub, jeżeli wyrazi na to zgodę, na innym trwałym nośniku.
 6. Zawarcie Umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych, przetłumaczonej na język urzędowy wybranego kraju lub język angielski, z podpisami opiekunów poświadczonymi notarialnie (o ile małoletni wyjeżdża bez rodzica lub opiekuna prawnego).
 7. Do przygotowania przez pracownika Call Center Umowy konieczne jest spełnienie poniższych warunków:
  1. Prawidłowe wypełnienie przez Użytkownika Rezerwacji w Systemie Rezerwacyjnym, z danymi uczestników zgodnymi z dokumentami podróży,
  2. Oświadczenie Użytkownika o zapoznaniu się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa, sekcją Przeczytaj Koniecznie oraz niniejszym Regulaminem,
  3. Przyjęcie przez Biuro propozycji zawarcia Umowy, złożonej przez Użytkownika w postaci złożonej Rezerwacji.
 8. Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków oraz potwierdzeniu możliwości realizacji Rezerwacji przez pracownika Call Center, Biuro przystępuje do realizacji zamówienia.
 9. W przypadku wystąpienia w Rezerwacji oczywistej pomyłki pisarskiej lub rachunkowej, pracownik Call Center może odmówić przygotowania Umowy a tym samym odmówić realizacji zamówienia Użytkownika.
 10. Za poprawność podanych danych osobowych Uczestników oraz poprawność wybranych przez Użytkownika w Systemie Rezerwacji parametrów Imprezy odpowiada w pełni Użytkownik. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji Umowy, jeżeli wynikają one z błędnie podanych przez Użytkownika danych osobowych lub omyłkowego wyboru niepożądanych przez Użytkownika parametrów Imprezy.

VIII. Płatności

 1. Użytkownik ma możliwość wybrania następujących form płatności:
  1. Przelew tradycyjny;
  2. Szybki przelew online;
  3. Elektroniczny instrument płatniczy (karta kredytowa, portfel elektroniczny Masterpass);
  4. Google Pay, Apple Pay
  5. Płatność w oddziale Operatora.
 2. W przypadku, gdy Rezerwacja lub Rezerwacja Wstępna jest zakładana w czasie krótszym niż 14 dni do terminu Imprezy, Użytkownik zobowiązany jest potwierdzić dostępną formę płatności z pracownikiem Operatora.
 3. Ceny świadczeń dla Uczestników są cenami umownymi i obejmują podatek od towarów i usług.
 4. W przypadku zlecenia przez Użytkownika płatności w walucie innej, niż złoty polski (PLN) wszelkie koszty przeliczenia waluty obcej na polskie złote oraz prowizje bankowe pobrane przez bank Użytkownika w całości pokrywa Użytkownik.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania terminów płatności bez wezwania ze strony Operatora.
 6. W przypadku, kiedy ostatni dzień terminu wpłaty wypada w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy domyślnie przyjmuje się, że termin ulega wydłużeniu do pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym.
 7. Rozliczenia transakcji e-przelewem, kartą kredytową, systemem Masterpass lub innym sposobem, dostępnym w trakcie składania zamówienia, przeprowadzane są za pośrednictwem PayPro. Przedmiotowe usługi świadczy PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem:
  https://www.przelewy24.pl/regulamin

IX. Warunki rezygnacji z Rezerwacji i odstąpienie od Umowy zawartej na odległość

 1. Rezygnacja z Rezerwacji przed zawarciem Umowy jest bezkosztowa i możliwa na podstawie dyspozycji przesłanej za pośrednictwem poczty email na adres skrzynki pocztowej Operatora lub pisemnie na adres Biura. Niedopełnienie formalności związanych z zawarciem Umowy w wyznaczonym przez Pracownika Operatora czasie jest jednoznaczne z rezygnacją z Rezerwacji.
 2. Podróżny może odstąpić od Umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym czasie przed jej rozpoczęciem. Szczegółowe warunki odstąpienia od Umowy zawarte są w OWU.
 3. W odniesieniu do art. 47 ust 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych Operator oświadcza, że tryb zawarcia Umowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest zgodny z definicją z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, czyli są to umowy zawierane na odległość.
 4. W związku z brzemieniem art. 38 ustawy o prawach konsumenta, przy zawarciu Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, o którym mowa w tej ustawie.

X. Prawa autorskie

Z chwilą zainstalowania Aplikacji Mobilnej, Operator udziela Użytkownikowi bezpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Aplikacji Mobilnej zgodnie z jej przeznaczeniem, przy czym obejmuje to prawo do zwielokrotnienia wyłącznie w tym zakresie, w jakim jest to niezbędne do uruchomienia, działania i przechowywania Aplikacji Mobilnej w pamięci Urządzenia, którym posługuje się Użytkownik. Licencja jest udzielona na czas nieograniczony. Użytkownik może wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie Aplikacji Mobilnej z Urządzenia.

XI. Usługi cyfrowe

 1. Operator ponosi odpowiedzialność za brak zgodności usługi cyfrowej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Operator może dokonać zmiany usługi cyfrowej z przyczyn wskazanych poniżej:
  1. wprowadzenia przez Operatora nowych usług, związanych tematycznie z przedmiotem działalności Serwisu,
  2. rozbudowy możliwości Serwisu,
  3. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych.
 3. Wprowadzenie zmiany opisanej powyżej nie będzie się wiązać z żadnymi kosztami po stronie Użytkownika. Jeśli zmiana taka istotnie i negatywnie wpłynie na dostęp Użytkownika do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Operator poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana.

XII. Kontakt

 1. Mając na uwadze prawidłowe przeprowadzenie procesu zawarcia Umowy oraz późniejszej jej realizacji, Użytkownik zobowiązuje się do pozostawania w kontakcie z Operatorem przynajmniej przez jeden podany w zamówieniu kanał komunikacji (telefon, adres e-mail lub adres korespondencyjny).
 2. W przypadku konieczności kontaktu z Użytkownikiem lub Uczestnikiem Imprezy w sprawach dotyczących prawidłowej realizacji zamówienia, Biuro podejmie co najmniej dwie próby kontaktu jednym z kanałów komunikacji podanych przez Użytkownika (telefon, poczta e-mail lub adres korespondencyjny). W przypadku nieudanego kontaktu z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub Uczestnika, Biuro nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji zamówienia.
 3. Z uwagi na dbałość o wysoką jakość obsługi a także z uwagi na możliwe roszczenia ze strony Użytkownika, rozmowy telefoniczne z pracownikami Call Center mogą być rejestrowane.
 4. Warunkiem uzyskania połączenia telefonicznego z pracownikiem Call Center jest wyrażenie przez Użytkownika zgody na rejestrację rozmowy przez Biuro.
 5. W przypadku dużego obciążenia Call Center połączeniami, Biuro zastrzega sobie prawo do przekierowania połączenia do wybranego oddziału. Przekierowanie następuje na koszt Biura a Użytkownik ponosi koszty połączenia jedynie z numerem, który wybrał w momencie nawiązania połączenia z Call Center.
 6. Koszt połączenia z Call Center zależy od cennika operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik. Biuro zaleca sprawdzenie przez Użytkownika cennika operatora telekomunikacyjnego z którego usług korzysta przez nawiązaniem połączenia z Call Center.

XIII. Warunki korzystania i odpowiedzialności Użytkownika za korzystanie z Serwisu

 1. Warunkiem niezbędnym do założenia Rezerwacji lub Rezerwacji Wstępnej jest ukończenie przez Użytkownika 18 lat oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz w pełni odpowiada za skutki swoich działań w Serwisie, a w szczególności w Systemie Rezerwacji.
 3. Użytkownik nie ma prawa do dokonywania zapytań o Rezerwację lub dokonywania Rezerwacji lub Rezerwacji Wstępnych przy wykorzystaniu do tego fałszywych danych lub danych innej osoby.
 4. Użytkownik nie ma prawa do posługiwania się fałszywą bądź cudzą kartą kredytową bez uzyskania uprzedniej zgody jej właściciela. Każde nieuprawnione działanie tego rodzaju będzie zgłaszane odpowiednim organom ścigania.
 5. Informacje, które zostaną podane przez Użytkownika w Wyszukiwarce Opinii trafią do OpenAI, L.L.C. z siedzibą w San Francisco w Stanach Zjednoczonych (dostarcza narzędzie Chat GPT). Dlatego Użytkownik nie powinien do Wyszukiwarki opinii wpisywać jakichkolwiek danych osobowych, czyli informacji o zidentyfikowanym lub możliwym do zidentyfikowania człowieku (np. imion, nazwisk, miejsc zatrudnienia, informacji o stanie zdrowia, numerów identyfikacyjnych danej osoby lub innych informacji, które mogą zidentyfikować innego człowieka).
 6. Odpowiedź, którą Użytkownik otrzyma na zadane pytanie z Wyszukiwarki opinii jest wygenerowana przez algorytm sztucznej inteligencji i bazuje na subiektywnych opiniach klientów, a nie na danych źródłowych przekazanych przez Operatora. Informacje uzyskane z Wyszukiwarki opinii nie są autorstwa Operatora. Podane informacje nie są wiążącym elementem oferty Operatora oraz nie stanowią elementu umowy o Usługę Turystyczną. Informacje dotyczące zakresu Usług Turystycznych oferowanych przez Operatora powinny być potwierdzane lub weryfikowane z Operatorem, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktu z konsultantem Operatora.

XIV. Ograniczenie odpowiedzialności Biura

 1. Biuro nie gwarantuje, że do momentu prawidłowego zakończenia procesu zakładania Rezerwacji lub Rezerwacji Wstępnej, dostępność miejsca oraz cena nie ulegną zmianie.
 2. Biuro nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za:
  1. przerwy lub zakłócenia w działaniu sieci Internet, będących następstwem okoliczności niezależnych od Biura;
  2. wprowadzenie przez Użytkownika w Rezerwacji nieprawidłowych danych osobowych Uczestników Imprezy;
  3. dokonany przez Użytkownika wybór Imprezy, jak również za spełnienie przez niego lub Uczestników warunków do skorzystania z wybranej imprezy, w tym spełnienia warunków formalnych, wizowych, zdrowotnych celem odbycia podróży, będące następstwem okoliczności niezależnych od Biura.

XV. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz informacje dotyczące plików cookies wykorzystywanych w ramach Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności.

XVI. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, działania Serwisu, Aplikacji lub Portalu można składać w formie pisemnej - listem poleconym na adres siedziby głównej Rainbow (ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Rainbow, tj. R.pl/kontakt.
 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Operatora lub działaniu Serwisu.
 3. Operator rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, a w przypadku, gdy przepisy dotyczące ochrony Konsumentów przewidują krótszy termin udzielania odpowiedzi na reklamację, odpowiedź zostanie udzielona w tym krótszym terminie.
 4. Reklamację w zakresie wykonania Umowy zgłoszenia uczestnictwa w imprezie turystycznej należy zgłaszać zgodnie z pkt 12 OWU.
 5. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej Umowy sprzedaży lub Umowy o świadczenie usług.

XVII. Postanowienia końcowe

 1. Operator ma prawo jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego ustępu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
  1. wprowadzenia przez Operatora nowych usług, związanych tematycznie z przedmiotem działalności Serwisu,
  2. rozbudowy możliwości Serwisu,
  3. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych.
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Regulamin może być zmieniony w zakresie, jaki jest niezbędny z uwagi na zaistniałą przyczynę.
 3. W przypadku skorzystania z powyższego prawa, Operator prześle do Użytkowników, na podane przez nich w Serwisie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z podaniem linku prowadzącego do nowej treści Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 4. Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu VI. punkcie 16 Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Użytkownika z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.

 1. W celu odtworzenia zapisów Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia Umowy Użytkownik powinien odszukać odpowiednią wersję regulaminu pod adresem https://r.pl/regulamin. Poprzednie wersje regulaminu dostępne są poniżej:
 2. Regulamin obowiązuje z dniem 16.07.2024 r.