REGULAMIN ZAKUPU USŁUGI WYBORU MIEJSC W SAMOLOCIE

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sprzedawcą usługi wyboru miejsc w samolocie (dalej zwanej także “usługą”) jest Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi, KRS 0000178650, zwana dalej Rainbow.

  2. Dokonując zakupu usługi wyboru miejsc w samolocie Klient akceptuje treść Regulaminu.

  3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Rainbow pod adresem www.R.pl/regulamin-miejsc-w-samolocie. Rainbow jest uprawnione do zmiany regulaminu w każdym czasie. Informacja o zmianie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Rainbow w terminie 7 dni przed planowaną zmianą treści Regulaminu

  4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają odpowiednie zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Uczestnictwa Rainbow i Ogólne Warunki Przewozu Przewoźników dostępne na stronie internetowej www.R.pl/linie-lotnicze.

 2. ZASADY ZAKUPU USŁUGI WYBORU MIEJSC W SAMOLOCIE

  1. Usługa wyboru miejsc w samolocie jest dostępna na wybranych rejsach samolotów czarterowych i na określonych trasach. Nie wszystkie miejsca w samolocie są objęte usługą. Celem wyboru miejsca w samolocie na trasach do miejsca docelowego i z powrotem, należy wykupić oddzielnie usługi wyboru miejsc w samolocie na loty w obie strony.

  2. Dla niektórych miejsc w samolotach obowiązują ograniczenia w wyborze dla określonych osób np. dla:

   • osób niepełnoletnich

   • osób z barierą językową (wymagana znajomość j. angielskiego)

   • osób podróżujących ze zwierzętami

   • osób z niepełnosprawnością intelektualną

   • osób z ograniczoną sprawnością ruchową i niewidome

   • osób potrzebujących przedłużacza do pasów bezpieczeństwa

   • osób będące pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających

   • kobiety w ciąży

   W przypadku, gdy miejsce objęte ograniczeniem zostanie wykupione przez osobę z w/w grupy Rainbow zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca tej osoby na inne miejsce w samolocie, bez zwrotu opłaty za usługę.

  3. Zakupu usługi można dokonać w procesie rezerwacji imprezy turystycznej, przy zakupie biletu lotniczego obejmującego lot samolotem czarterowym poprzez stronę internetową Rainbow R.pl, w sieci sprzedaży Rainbow a także poprzez Panel Klienta i aplikację mobilną Rainbow.

  4. W zależności od daty rejsu, przewoźnika i typu samolotu można dokonać zakupu usługi max w termin od 3 - 1 dnia przed planowaną datą rejsu.

  5. Cena zakupu usługi jest wskazana w cenniku zamieszczonym na stronie internetowej R.pl przy mapie z rozmieszczeniem miejsc w samolocie.

  6. Rainbow zastrzega możliwość anulacji zakupionej usługi, za zwrotem wpłaconych przez Klienta środków, w przypadku zmiany typu samolotu, przewoźnika, wielkości bloku miejsc wykupionych przez Rainbow w ramach czarteru samolotu, o czym niezwłocznie powiadomi Klienta. Zwrot środków zostanie dokonany na rzecz Klienta niezwłocznie nie później niż w terminie do 14 dni od daty anulacji usługi.

  7. W przypadku zmiany przez Klienta wybranego miejsca w samolocie po zakupie usługi, Rainbow pobiera opłatę manipulacyjną z tytułu zmiany w kwocie 10 zł/os./przelot. Przy zmianie miejsca w samolocie na inne miejsce obowiązują ceny usługi wskazane w systemie w dacie dokonywania zmiany.

 3. REKLAMACJE

  1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi dotyczące usługi zakupu miejsc w samolocie można składać w formie pisemnej - listem poleconym na adres siedziby głównej Rainbow (ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź), bądź za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Rainbow, tj. R.pl/kontakt.

  2. Reklamacja powinna być złożona w terminie do 30 dni od daty zakupu bądź realizacji usługi. 4. Regulamin z mocą obowiązywania od dnia 14 czerwca 2023 r